Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania przez użytkownika z serwisu Arcanastones.com, aplikacji serwisowych, produktów i treści dostarczanych przez Arcanastones.com na całym świecie, istniejących obecnie i w przyszłości. Niniejsze warunki użytkowania i umowa kontraktowa stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a Arcanastones.com. Użytkownik oświadcza, że przed zakupem produktów i korzystaniem z usług Arcanastones.com zapoznał się uważnie z niniejszymi Warunkami i wyraża zgodę na związanie się nimi. Niniejsze Warunki regulują korzystanie przez użytkownika z usług Arcanastones.com, nawet jeśli nie są one zgodne z innymi informacjami, które użytkownik przeczytał. Niniejszym prosi się o uważne zapoznanie się z umową kontraktową, a z drugiej strony o niekorzystanie z usług Arcanastones.com, jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami.

Dostęp do strony internetowej

Dostęp do niniejszej strony internetowej jest udzielany na czas określony i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub wprowadzenia zmian w Usługach bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu niniejsza strona internetowa jest niedostępna w określonym czasie lub przez określony czas. Każdorazowo możemy ograniczać dostęp do niektórych części lub całości tej strony internetowej.

Link do innej strony internetowej

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych ("Strony połączone"), które nie są obsługiwane przez Arcanastones.com. Nie mamy kontroli nad połączonymi stronami i nie ponosimy odpowiedzialności za nie lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich. Korzystanie z połączonych stron będzie podlegać warunkom użytkowania i świadczenia usług znajdujących się na każdej takiej stronie.

Zakaz korzystania ze strony internetowej

Nie wolno Ci używać tej strony internetowej w niewłaściwy sposób. Nie wolno: popełniać przestępstwa lub zachęcać do popełnienia przestępstwa; przekazywać lub rozpowszechniać wirusa, trojana, robaka, bomby logicznej lub jakiegokolwiek innego materiału, który jest niebezpieczny, technologicznie szkodliwy, naruszający zaufanie lub w jakikolwiek sposób obraźliwy lub nieprzyzwoity; włamywać się do jakiegokolwiek obszaru Usługi; uszkadzać danych; powodować rozdrażnienie innych użytkowników; naruszać prawa własności jakiejkolwiek innej osoby; wysyłać jakichkolwiek niechcianych materiałów reklamowych lub promocyjnych, powszechnie nazywanych "spamem"; lub próbować wpływać na działanie lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych lub dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej. Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo, a Arcanastones.com zgłosi każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawni im Twoją tożsamość. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozpowszechnionym atakiem polegającym na odmowie świadczenia usług, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej lub pobieraniem przez Ciebie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na jakiejkolwiek stronie z nią powiązanej. Zobowiązujesz się nie zamieszczać, nie wysyłać e-maili, nie udostępniać, nie wyświetlać, nie modyfikować, nie publikować, nie przesyłać, nie aktualizować ani nie udostępniać żadnych informacji na Stronie ani w inny sposób udostępniać treści:

  • które są chronione prawami autorskimi lub patentami, chronione tajemnicą handlową lub znakiem towarowym, lub w inny sposób podlegające prawom własności osób trzecich, w tym prawu do prywatności i publikacji, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub posiadasz zgodę lub licencję od ich prawowitego właściciela na zamieszczenie materiału i przyznanie Arcanastones.com wszystkich praw licencyjnych przyznanych w ramach niniejszego dokumentu;
  • które naruszają wszelkie przepisy prawa lub regulacje;
  • które stanowią naruszenie któregokolwiek z powyższych praw własności intelektualnej którejkolwiek ze stron lub Treści, których nie masz prawa udostępniać na mocy jakichkolwiek przepisów prawa, regulacji, stosunków umownych lub powierniczych;
  • które są krzywdzące, obraźliwe, niezgodne z prawem, zagrażające, nękające, bluźniercze, zniesławiające, nieprzyzwoite, pornograficzne, pedofilskie, oszczercze, naruszające prywatność lub inne prawa innych osób, nawołujące do nienawiści lub rasistowskie, budzące sprzeciw, lekceważące, związane z praniem brudnych pieniędzy lub nielegalnym hazardem, szkodzące lub mogące zaszkodzić nieletnim w jakikolwiek sposób lub też w inny sposób niezgodne z prawem pod jakimkolwiek względem;
  • które zawierają reklamy nielegalnych usług lub sprzedaży jakichkolwiek przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona lub podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązującego prawa, w tym między innymi przedmiotów, których sprzedaż jest zabroniona lub podlega przepisom obowiązującego prawa;
  • które zawierają wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego lub jakichkolwiek innych zasobów komputerowych;

Konta użytkowników

W przypadku, gdy konieczne jest założenie konta i podanie hasła do korzystania ze wszystkich funkcji na stronach internetowych. Wyrażasz zgodę na dostarczanie, utrzymywanie i aktualizację dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z zaleceniami procesu rejestracji. Nie wolno Ci podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub podawać fałszywej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem, w tym przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji o koncie innej osoby. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i konta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przez Ciebie lub kogokolwiek, kto korzysta z Twojego konta. Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie swojego hasła przed dostępem innych osób. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, powinieneś natychmiast skontaktować się z nami. Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie i zwolnienie Arcanastones.com z odpowiedzialności za straty poniesione przez Arcanastones.com lub inną stronę z powodu korzystania z Twojego konta przez kogoś innego w wyniku niezachowania przez Ciebie należytej staranności w celu zabezpieczenia Twojego hasła.

Wyłączenie odpowiedzialności

Materiał prezentowany na tej stronie internetowej jest udostępniany bez jakichkolwiek gwarancji, warunków lub poręczeń co do jego poprawności. Jeżeli nie zostało to wyraźnie określone jako sprzeczne z najszerszym zakresem dozwolonym przez prawo, Arcanastones.com i jej dostawcy, dostawcy treści i reklamodawcy niniejszym wyraźnie wykluczają wszelkie postanowienia, poręczenia i inne warunki, które mogą być w inny sposób dorozumiane przez prawo, prawo powszechne lub prawo słuszności i nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, między innymi, wszelkie bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wynikowe, karne lub przypadkowe szkody lub szkody z tytułu utraty użytkowania, zysków, danych lub innych wartości niematerialnych, szkody dla dobrej woli lub reputacji, lub kosztów zakupu towarów i usług zastępczych, wynikających z lub związanych z użytkowaniem, niemożności użytkowania, działania lub awarii tej strony internetowej lub stron powiązanych i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, niezależnie od tego, czy takie szkody były przewidywalne lub wynikają z umowy, czynu niedozwolonego, sprawiedliwości, restytucji, na mocy ustawy, prawa powszechnego lub innych. Nie wpływa to na odpowiedzialność Arcanastones.com za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jego zaniedbania, oszukańczego wprowadzenia w błąd, wprowadzenia w błąd co do podstawowej sprawy lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może być wykluczona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Łącze do niniejszej strony internetowej

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi to naszej reputacji ani nie wykorzystasz jej, ale nie wolno Ci tworzyć linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, akceptacji lub poparcia z naszej strony, jeśli taka nie istnieje. Nie wolno Ci tworzyć linków z żadnej strony internetowej, która nie jest twoją własnością. Ta strona internetowa nie może być umieszczana na żadnej innej stronie internetowej, ani też nie można tworzyć linków do jakiejkolwiek części tej strony internetowej innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zezwolenia na tworzenie linków bez uprzedniego powiadomienia.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu posiadania znaków towarowych, wizerunków osób i praw autorskich osób trzecich

Jeśli nie postanowiono inaczej, wszystkie osoby (w tym ich nazwiska i zdjęcia), znaki towarowe osób trzecich oraz treści, usługi i lokalizacje przedstawione na tej stronie internetowej nie są w żaden sposób kojarzone, połączone lub powiązane z Arcanastones.com i nie należy polegać na istnieniu takiego połączenia lub powiązania. Właściciele poszczególnych znaków towarowych są właścicielami wszelkich znaków towarowych/nazw umieszczonych na tej stronie internetowej. W przypadku, gdy mowa jest o znaku towarowym lub marce, są one używane wyłącznie w celu opisania lub identyfikacji produktów i usług i w żaden sposób nie stanowią zapewnienia, że takie produkty lub usługi są promowane przez Arcanastones.com lub z nią związane.

Odszkodowanie

Wyrażasz zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności, obronę i zabezpieczenie Arcanastones.com, jej dyrektorów, urzędników, pracowników, konsultantów, agentów i podmiotów stowarzyszonych od wszelkich roszczeń osób trzecich, odpowiedzialności, szkód i/lub kosztów (w tym, między innymi, kosztów prawnych) wynikających z korzystania przez Ciebie z tej Strony lub naruszenia przez Ciebie Warunków Użytkowania Serwisu.

Zmiana usług

Arcanastones.com ma prawo, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, do wprowadzania zmian, usunięcia lub zmiany Usług i dowolnej strony tej witryny internetowej.

Unieważnienie

Jeśli jakakolwiek część Warunków świadczenia usług jest niewykonalna (w tym każde postanowienie, w którym wyłączamy naszą odpowiedzialność wobec użytkownika), wykonalność jakiejkolwiek innej części Warunków świadczenia usług nie będzie miała wpływu na wszystkie inne klauzule pozostające w pełni obowiązujące. O ile to możliwe, w przypadku gdy jakakolwiek klauzula/podklauzula lub część klauzuli/podklauzuli może zostać wyłączona w celu zapewnienia ważności pozostałej części, klauzula ta zostanie odpowiednio zinterpretowana. Alternatywnie, użytkownik wyraża zgodę, aby klauzula została poprawiona i zinterpretowana w taki sposób, aby ściśle przypominała pierwotne znaczenie klauzuli/podklauzuli, co jest dozwolone na mocy przepisów prawa.

Umowa/Całość umowy

Powyższe Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy stronami i zastępują wszystkie wcześniejsze i obecne umowy pomiędzy użytkownikiem a Arcanastones.com. Użytkownik akceptuje wszystkie warunki opisane powyżej, w tym płatność online. Jakiekolwiek zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień umowy będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie zatwierdzone przez najwyższe władze Arcanastones.com.

Zrzeczenie się odpowiedzialności medycznej

Informacje medyczne zamieszczone na tej stronie internetowej stanowią jedynie źródło informacji i nie mogą być wykorzystywane jako alternatywa dla porady specjalistycznej lub medycznej. Moim celem jest dzielenie się zainteresowaniami i pasją do naturopatii i medycyny holistycznej, a także informacjami, które zgłębiłem w tym zakresie. Wszystkie towary zakupione w tym sklepie kupujesz na własną odpowiedzialność.